Podpora práce zhotovitelů a externích pracovníků v systému Centrální evidence vad (CEV)

Základní funkcí CEV je evidence prohlídek vykonaných na pozemních komunikacích (dále jen PK) a vad zjištěných při jejich provádění, jednotné evidence staveb a stavebních objektů na PK, jednotné evidence předmětů a rozsahu záruk a záručních dob, evidenci, ukládání a uplatňování nároků z ověřených zajištění splnění smlouvy (bankovních záruk) a ověřených záruk za odstranění vad, možnosti tvorby reklamačních dopisů pro minimalizaci rizik neúspěchu ŘSD při reklamaci vad na PK a souvisejících sporech se zhotoviteli, evidenci údržbových prací a dalších souvisejících činností, generování předávacích protokolů zhotovených prací, možnosti tvorby manažerských výstupů a jiných podkladů, které budou vstupy pro Systém hospodaření s vozovkou.

 

Systém CEV bude po dokončení složen z těchto modulů:

 • evidence a správu vad a stavů vad na PK, 
 • evidence a správu staveb, stavebních objektů 
 • evidence a správu záruk a záručních dob, včetně dílčích záruk,
 • evidence a správu předávacích protokolů,
 • evidence prohlídkových okruhů, 
 • evidence a správu běžných prohlídek PK, 
 • evidence a správu hlavních prohlídek PK,
 • evidence nových pasportních prvků,
 • evidence tunelů,
 • evidence a správu prohlídek tunelů,
 • evidence a správu vad tunelů,
 • administrace – správa číselníků, uživatelských práv a správa modulů

Oprávnění k jednotlivým modulům definuje ŘSD na základě smluvních podkladů.


První moduly systému CEV se spouští k 1.7.2019

Dopravní informace Dopravní informace

Facebook Facebook