Základní informace o projektu Crocodile

Vznik projektu CROCODILE navázal logicky na předchozí evropské iniciativy. Zhruba od roku 2000 podporovala Evropská komise euro-regionální projekty financované z rozpočtu pro trans-evropské dopravní sítě. V rámci první řady projektů se vzájemně porovnávaly a sdílely výsledky pilotních projektů ITS v jednotlivých zemích. Tyto projekty byly zčásti financovány z Evropské unie a z části z rozpočtů jednotlivých zemí EU, v rámci kterých byly získány nové poznatky zaměřené na vytváření nástrojů, prostředků a technologií pro lepší organizování, řízení a plánování dopravy. Okolo roku 2006 byly k dispozici výsledky převážně na teoretické úrovni, ale vlastní použití technologie na přeshraniční úrovni nebylo dostatečně prověřeno v praxi. Proto vznikaly další iniciativy a projekty, jejichž důvod vzniku je zřejmý.

Po vydání nařízení Evropské komise (č. 2013/885, č. 2013/886 a č. 2015/962) bylo zapotřebí přejít od celoevropského pojetí na tzv. koridory, proto vznikl projekt CROCODILE, který řešil harmonizaci výměny dopravních informací v koridoru Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, Řecko, Itálie. V tomto koridoru probíhá výraznější silniční doprava jak komerčního charakteru, tak také v letní sezóně při cestách na dovolenou a zpět. Projekt CROCODILE byl ověřovací etapou, která umožní otestování připraveného řešení tak, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám uživatelů. Tento projekt byl dokončen v prosinci roku 2015.

V současné době probíhá realizace projektu CROCODILE 2, který plynule navazuje na projekt CROCODILE. Jde již o realizační etapu, která umožní zřízení národního přístupového místa pro shromažďování a zpracovávání dopravních informací, jejich zpřístupnění k dalšímu šíření a na přeshraniční výměnu těchto informací mezi jednotlivými sousedními státy. V rámci projektu se také dokončí implementace jednotného formátu DATEX II pro výměnu dat mezi účastníky. Projekt se dále zaměří na proces, kterým se bude ověřovat, zda účastníci dodržují požadavky stanovené na kvalitu poskytovaných informačních služeb.

CROCODILE 2 je evropský projekt spolufinancovaný z fondu CEF (nástroj pro propojení Evropy. Projekt CROCODILE 2 zajišťuje společný postup České republiky (dále jen „ČR“), Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Itálie, Rumunska, Bulharska, Řecka a Kypru při zajištění poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase.

Koordinátorem na mezinárodní úrovni je rakouská státní organizace AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH. Projekt se zaměřuje především na dokončení implementace formátu DATEX II pro výměnu dostupných dopravních dat a na zřízení národního přístupového místa pro sběr, zpracování a poskytování dopravních informačních služeb koncovým uživatelům sousedních států. Dále se projekt zaměřuje na proces ověřování shody v souladu s požadavky podle technických a právních předpisů EU.

Česká republika je v projektu CROCODILE zastoupena prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR, které ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) zajišťuje koordinaci aktivit, v rámci kterých se současně zaměřuje na implementaci delegovaných aktů vycházejících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii. Konkrétně jde o implementaci nařízení Komise (EU) č. 885/2013 a č. 886/2013 a č. 2015/962 do podmínek ČR.

Nařízení Komise (EU) č. 885/2013 - ukládá členským státům povinnost zajistit informace o existenci parkovišť pro kamionovou dopravu a o aktuální dostupnosti parkovacích míst na nich. Tím se vytváří podmínky pro vznik aplikací pro řidiče a dispečery kamionové dopravy, kteří budou moci lépe plánovat povinné přestávky řidičů a bezpečné parkování během těchto přestávek.
Nařízení Komise (EU) č. 886/2013 ukládá členským státům povinnost poskytovat dopravní informace, bezprostředně souvisejících s bezpečností provozu na silnicích, a to pokud možno bezplatně. Tím se vytváří podmínky pro vznik služeb a aplikací, které mohou řidičům včas poskytnout informaci umožňující včas přizpůsobit plán cesty nebo styl jízdy při výskytu nebezpečných situací.
Nařízení Komise (EU) č. 2015/962 ukládá členským státům povinnost poskytovat v reálném čase bezplatně i za úplatu mapové i stavové informace umožňující vývoj aplikací, využívající poskytovat nebo využívat dopravní informace v reálném čase. Na rozdíl od předchozích dvou nařízení, které byly zaměřeny poměrně úzce tematicky na konkrétní typ informací, toto nařízení se naopak snaží jít široce na různé typy informací, které mohou dnes existovat, ale o kterých je zapotřebí dát okolí vědět.
Projekt se zaměřuje na rozvoj výměny dopravních informací mezi správci komunikací v sousedních zemích, přes které probíhá výraznější dopravní ruch. Správci tak zlepšují svou schopnost řešit navazující mezistátní dopravu a to nejen pro kamiónovou dopravu zboží, ale také při špičkách v období letních a zimních dovolených. CROCODILE 2 dává příležitost se dohodnout na jednotném formátu dopravních informací (uzavírky, omezení, nehody, snížená viditelnost, zhoršená sjízdnost apod.). Shoda ve formátech poslouží nejen správcům, ale také vývojářům aplikací pro řidiče, kteří mohou být rychleji a přesněji informováni.

Česká republika se na mezinárodní úrovni zaměřuje především na harmonizaci, výměnu dat a sdílení odborných znalostí. Na národní úrovni se zaměřuje zejména na názorná předvedení a nasazení, která vycházejí ze závazku týkajícího se rozvoje systémů ITS stanovené nejen příslušnými nařízeními, ale rovněž dokumentem „Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)“.

Pro řešení v informačním věku je skutečně zásadní vědět, že nějaké informace někde existují, v jakém formátu, v jakém protokolu je lze odebírat a s kým lze sjednat jejich odběr. Výše uvedená nařízení EK požadují zřízení tzv. Národního přístupového místa, které tuto úlohu řeší a to společně s možností taková data skutečně nějak odebírat.

V ČR je zvolena koncepce rozdělení řešení na část “Zlatých stránek” a část dodavatelskou. Ve “Zlatých stránkách”, v tzv. Registru dopravních informací (dostupné na http://registr.dopravniinfo.cz) se zájemce dozví informace, kde a co lze pořídit. Samotné systémy dodávajíci data pak mohou být provozovány jak centrálním systémem NDIC, tak ale také kýmkoliv dalším.

Od roku 2016 je tento Registr v provozu. Poskytuje informace v češtině a angličtině a popisuje zatím jen informace, které NDIC historicky publikuje řadu let, tzv. formát DDR. V budoucnu se plánuje další rozšíření tohoto systému o další formáty a také o možnost data automaticky strojově prohledávat.

Druhým krokem je začít hovořit společným jazykem DATEX II, třetím krokem je zpřístupnění dat a informací, které již dnes existují skrze Národní přístupové místo (u nás Registr dopravních informací).

Celkové náklady na projekt CROCODILE 2 jsou stanoveny na 41 285 000 EUR včetně 20% příspěvku Evropské unie. Délka trvání projektu je v délce 4 let a počítá se od 1.1.2015. Konec projektu je tedy 31.12.2018.

Na projekt CROCODILE 2 plynule navazuje projekt CROCODILE 3, do něhož je Česká republika opět zapojena. Dále je do projektu zapojeno Rakousko, Slovinsko, Itálie a Kypr. Koordinátorem projektu CROCODILE 3 je rovněž organizace AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH. 

Celkové náklady na projekt CROCODILE 3 jsou stanoveny na 13 755 000 EUR včetně 20% příspěvku Evropské unie. Délka trvání projektu se počítá od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.

 

 

Kalendář akcí Kalendář akcí

Aktuality Aktuality

Dopravní informace Dopravní informace

Facebook Facebook