GDPR GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vstoupilo v účinnost dne 25. 05. 2018.

Definice

Osobní údaje jsou informace o fyzické osobě, která jimi může být identifikována, například jméno, identifikační číslo, místo, síťová adresa nebo zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjekt údajů je každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s provozováním systému elektronického mýtného.

Správce osobních údajů Subjektu údajů je provozovatel systému elektronického mýtného, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Příjemci osobních údajů jsou

 1. orgány státní správy, jimž je Správce osobních údajů povinen předávat osobní údaje podle právních předpisů;
 2. subjekty smluvně zajišťující provozování a správu systému elektronického mýtného.

Kontakty

Správce osobních údajů tímto v rámci plnění své informační povinnosti poskytuje Subjektům údajů tyto své kontaktní informace:

Kontaktní údaje Správce osobních údajů

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, Česká republika, IČO: 65993390

 • email: info-myto@rsd.cz
 • poštovní adresa: ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222 / 12, 110 00 Praha 1.
Kontaktní údaje pověřence Správce osobních údajů
 • email: dpo@rsd.cz
 • poštovní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Prohlášení

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Subjektů údajů v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, a to výhradně pro účely provozování systému elektronického mýtného a v tomto rámci pro účely vyměření, výběru a vymáhání Mýtného, Kaucí, újmy a poplatků za služby podle sazebníku a slev na mýtném.

Zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je nezbytnost zpracování pro účely

 1. splnění právní povinností Správce osobních údajů jako Provozovatele mýtného systému podle podle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, Nařízení Vlády ČR č. 240/2014 Sb. a Vyhlášky č. 470/2012 Sb;
 2. splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce osobních údajů pověřen;
 3. plnění smlouvy, kterou Správce osobních údajů uzavřel s Subjektem údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování probíhá výhradně na zařízeních používaných pro vyměření mýtného. Během zpracování nedochází k profilování Subjektů údajů. K osobním údajům mají přístup jen pracovníci Správce osobních údajů a Příjemců osobních údajů, kteří jsou tím pověřeni na základě svého pracovního zařazení.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Časovým omezením doby uložení osobních údajů Subjektů údaju u Správce osobních údajů je nejpozdější z následujících okamžiků:

 1. ukončení závazkového právního vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů v souvislosti s využíváním Systému elektronického mýtného;
 2. uplynutí lhůt pro uplatnění nároků ze vztahu, který je uveden v bodě (i);
 3. uplynutí doby, po kterou je Správce osobních údajů povinen podle právních předpisů uchovávat / archivovat osobní údaje.

Správce osobních údajů nepředává usobní údaje do zemí mimo EU ani mezinárodním organizacím.

Práva Subjektu údajů

Subjekt údajů má ke svým osobním údajům, které Správce osobních údajů zpracovává, tato práva, která uplatní formou písemného podání s úředně ověřeným podpisem nebo formou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem:

 1. vyžádat seznam svých osobních údajů;
 2. požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracovávání;
 3. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 4. požadovat přenositelnost svých osobních údajů;
 5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, IČO: 708 37 627.

Dopravní informace

 

Dopravní informace

 

Informace o modernizaci D1

 

Informace o modernizaci dálnice D1

 

Dopis o dlužném mýtném

 

Dopis o dlužném mýtném:

 

Provozovatel mýtného systému

 

Provozovatel mýtného systému