Vrácení OBU Vrácení OBU

Jak vrátit OBU ukončeného mikrovlnného systému

Kauce bude vrácena jen za OBU premid, která:

 • není expirovaná (uskutečnila mýtnou transakci pod branou během předchozích 12 měsíců)
 • a je čistá a není poškozená.

Kredit bude vrácen jen z pre-pay OBU premid, která není expirovaná.

POŠTOU

(nikoli zásilkovými službami)

POUZE OBU UKONČENÉHO MIKROVLNNÉHO SYSTÉMU

Centrální sběrné místo
ŘSD ÚPEM,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 00 Praha 1

POTŘEBNÉ DOKLADY Režim následného placení (fakturační OBU premid, post-pay):
 • nejsou vyžadovány žádné dokumenty
Režim placení předem (dobíjecí OBU premid, pre-pay):

Podrobné informace

k vracení OBU jednotek a vypořádání závazků


Dohoda o podmínkách následného placení

 • A ... zajištěná bankovní zárukou nebo přímým inkasem
 • B ... zajištěná tankovací kartou

Ukončení dohody o následném placení

Uživatel ukončí dohodu o následném placení. Nejprve vrátí palubní jednotky OBU, které mu byly vydány. Tím budou uzavřeny účty vozidel, kterým byly palubní jednotky přiděleny. Stav vracených jednotek OBU bude posouzen co do poškození a co do expirace kauce ze zákonného důvodu (zda neuplynul víc jak rok od poslední mýtné transakce).

Pokud by nedošlo k uzavření dohody ze strany uživatele výše popsaným způsobem, stanoví Smluvní podmínky Provozovatele ESVZ, že:

 • Dohody typu A (kryté bankovní zárukou nebo inkasem z účtu) zanikají ke dni 29. 02. 2020. OBU, které nebyly do této doby vráceny na definovaná místa ESVZ, budou označeny za ztracené.
 • Dohody typu B (kryté tankovací kartou) zanikají ke dni 30. 6. 2020. OBU, které nebyly do 31. 05. 2020 vráceny na definovaná místa ESVZ, budou označeny za ztracené.
Korespondenční vracení post-pay OBU uživatelem

Uživatelé mohou vracet post-pay OBU zasláním poštou na Centrální sběrné místo.

Pro korespondenční vracení post-pay OBU platí tato pravidla:

 • Termíny uvedené v následné tabulce představují termíny, do/ve kterých musí být poštovní zásilka doručena na Centrální sběrné místo. Pokud toto nebude splněno, zásilka nebude přijata.
 • Zásilky předávané na Centrální sběrné místo jiným způsobem nežli prostřednictvím České pošty (např. pomocí kurýrní služby nebo přes vydavatele tankovacích karet) nebudou přijímány.
 • Obsahem zásilky budou pouze OBU.

DOPORUČENÍ:

Nenechávat korespondenční vracení na poslední okamžik, může dojít k neúměrnému prodloužení finančního vypořádání

Náležitosti pro korespondenční vracení post-pay OBU
Období Způsob Adresa
od 01.06.2020
do 30.11.2020
poštou ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Zpracování vrácených post-pay OBU

Přijaté OBU budou vráceny do systému. V případě, že OBU bude klasifikována jako nepoškozená a nedošlo-li do okamžiku přijetí OBU (datum přijetí poštovní zásilky) k expiraci kauce ze zákonného důvodu, má Provozovatel vozidla nárok na vypořádání vrácení kauce.

U smluv, které jsou kryty tankovací kartou, budou tyto kauce vráceny prostřednictvím vydavatele tankovací karty.

U smluv, které jsou kryty bankovní zárukou, budou kauce za poškozené nebo expirované OBU vyfakturovány.


Režim placení předem (pre-pay)

zpět nahoru

Ukončení smlouvy v režimu placení předem

Režim placení předem umožňoval kterémukoliv uživateli zpoplatněných komunikaci pořídit si kdykoliv pre-pay OBU (podmínkou je zaplacení kauce) a následně si do ní vložit zálohu za budoucí projeté mýto.

Uživatel pre-pay OBU se může (po zaevidování vozidla do systému) zaregistrovat do samoobslužné zóny webového portálu, kdo mu jsou k dispozici údaje o projetém mýtném i o zůstatku nevyčerpané předplacené zálohy (kreditu).

Podmínkou pro ukončení smluv v režimu placení předem je vrácení vydaných pre-pay OBU uživatelem. Po vrácení OBU bude uzavřen příslušný účet vozidla, ke kterému byla OBU evidována. Před finančním vypořádáním kauce a nespotřebovaného kreditu bude zohledněn stav, v jakém byla OBU vrácena (nepoškozená/poškozená) a stav expirace kauce a nespotřebovaného kreditu ze zákonných důvodů (uplynutí jednoho roku od poslední mýtné transakce) k datu vrácení OBU.

Korespondenční vracení pre-pay OBU uživatelem
Pravidla pro vracení pre-pay OBU poštou

Pro korespondenční vracení pre-pay OBU platí tato pravidla:

 • Termíny uvedené v následné tabulce představují termíny, do kterých musí být poštovní zásilka doručena na Centrální sběrné místo. Pokud toto nebude splněno, zásilka nebude přijata
 • Součástí zásilky bude:
  • strojově vyplněná Žádost o vrácení kauce a kreditu (ke stažení na www.mytocz.com), na které uvede všechny zasílané OBU. V případě platby kauce anebo nespotřebovaného kreditu v hotovosti je nutné vyplnit bankovní údaje, na které mají být kauce/nespotřebovaný kredit vypořádány.
  • kopie technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla (TP/ORV) zasílaných vozidel
  • kopie leasingové smlouvy je-li v TP/ORV uveden jako majitel a provozovatel vozidla leasingová společnost
 • Zásilky předávané na Centrální sběrné místo jiným způsobem nežli prostřednictvím České pošty (např. pomocí kurýrní služby nebo přes vydavatele tankovacích karet) nebudou přijímány.

Kauce a nespotřebovaný kredit budou vráceny stejným platebním kanálem, jakým byly uhrazeny. Pokud se jednalo o hotovostní platbu, budou finanční prostředky vraceny na bankovní účet uvedený v Žádosti o vrácení kauce a kreditu.


Náležitosti pro korespondenční vracení pre-pay OBU
Místo vrácení Období Způsob Adresa
Centrální sběrné místo 30.11.2020 poštou pouze pro zaslání prostřednictvím České pošty: ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Zpracování vrácených pre-pay OBU

Přijaté OBU budou vráceny do systému. V případě, že OBU bude klasifikována jako nepoškozená a nedošlo-li do okamžiku přijetí OBU (buď datum osobního doručení nebo datum přijetí poštovní zásilky) k expiraci kauce a/nebo nespotřebovaného kreditu ze zákonného důvodu, má Provozovatel vozidla nárok na vypořádání kauce a/nebo nespotřebovaného kreditu.


Vypořádání smluvních vztahů uživatelů v režimu osvobozeném od úhrady mýtného

zpět nahoru

Přechod uživatelů, kteří jsou osvobozeni od úhrady mýtného, ze stávajícího systému ESVZ do systému nového SEM bude řešen v rámci speciálního režimu. Jejich smluvní vztah bude administrativně převeden z ESVZ na SEM. Uživatelé si ponechají svoje stávající OBU, které budou fungovat i v SEM.

V praxi to znamená, že budou řešit provozní požadavky na Kontaktních místechSEM.


Reklamace a podněty uživatelů

zpět nahoru

Nesouhlas Provozovatele vozidla s finančním vypořádáním kaucí za vracené OBU nebo v případě jiných podnětů může uživatel uplatnit požadavek standardním způsobem do 30.11.2020:

 • e-mail: info-myto@rsd.cz
 • telefon: v pracovních dnech 8.00-15.00 hod.: +420 844 124 100

Doplatky

zpět nahoru

Doplatky mýtného uskutečněného do 30.11.2019 již nebudou od 1.6.2020 možné.

Dopravní informace

 

Dopravní informace

 

Informace o modernizaci D1

 

Informace o modernizaci dálnice D1

 

Dopis o dlužném mýtném

 

Dopis o dlužném mýtném:

 

Provozovatel mýtného systému

 

Provozovatel mýtného systému